Araştırma Önerisi Hazırlama Kılavuzu

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU[1]

Kapak Sayfası (Ek 1)

İçindekiler Sayfası (Ek 2)

I. BÖLÜM: GİRİŞ

Araştırmanın problemi ortaya konur, araştırılacak değişkenler tanımlanır, araştırma problemine ilişkin kuramlar betimlenir ve araştırılacak konu ile ilgili daha önce yapılmış olan araştırmaların özeti bu alt bölümde tartışılır. Problem cümlesi, bu alt-bölümün en son cümlesi olmalıdır. Giriş bölümünün yaklaşık 5-6 sayfadan oluşması beklenir.

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın genel amacı tek bir cümle ile ifade edilir, ardından spesifik olarak araştırma soruları (yada denenceleri) sıra ile sorulur. En çok yarım sayfa olması beklenir.

Araştırmanın Önemi

Araştırmanın gerek uygulamaya gerekse literatüre katkısı ne olacaktır. Diğer bir ifade ile araştırmanın faydaları, çok yönlü olarak tartışılır. En çok 1 sayfa ile sınırlandırılması beklenir.

Araştırmanın Sayıtlıları

Araştırma konusu ile ilgili olan ve araştırmancın doğru kabul ettiği varsayımlardır. 4-5 cümle ile sınırlandırması gerekir.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırmanın ne zaman, nerede, kimlerle gerçekleştirildiğine ilişkin bilgilerin verildiği bölümdür. 2-3 cümle ile ifade edilmesi beklenir.

Tanımlar

Araştırmanın önemli kavramlarının teknik olarak tanımlandığı bölümdür. Kavramlar bazen kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle, mevcut araştırmada kullanılan kavramların, raporun tümünde hangi anlamda kullanıldığı açıkça belirtilmelidir.

II. BÖLÜM: YÖNTEM

Araştırma Modeli

Araştırmanın hangi araştırma yaklaşımına göre desenlendiği burada ifade edilir (Tarama mı, deneysel mi vs). Bu bölümde ayrıca araştırmanın nitel-nicel-karma olma durumu tartışılmalıdır. 1 paragrafla sınırlandırılması gerekir.

Evren/Örneklem (Yada Çalışma Grubu)

Araştırma sonuçlarının genelleneceği evren tanımlanır. Evrenin tüm özellikleri bir tabloda özetlenmelidir. Ardından, örneklem tanımlanmalıdır. Örnekleme giren katılımcı sayısı belirlenmelidir. Örneklem büyüklüğünün nasıl belirlendiği kısaca ifade edilmelidir. Eğer mevcut araştırma evrene genelleme amacı taşımıyor ise, bu alt-bölüm “Çalışma Grubu” olarak başlıklandırılmalıdır. 1-2 paragrafla sınırlı olmalıdır.

Veri Toplama Aracı

Araştırma kapsamındaki değişken(lerin)i ölçecek olan ölçek(ler) hakkında bilgi verilir. Eğer araştırmacı ölçeği kendisi geliştirmiş ise, bu süreçten ayrıntılı şekilde söz etmesi gerekir. Yabancı bir kültür için geliştirilmiş olan bir ölçek kullanılmış ise bu ölçeğin Türk kültürüne uyarlama çalışmalarının nasıl yapıldığı anlatılmalıdır. Duruma göre sayfa sayısı değişir; 1-4 sayfa arası olabilir.

Verilerin Analizi

Araştırma sürecinde toplanan verilerin hangi istatistik yaklaşım ve teknikleri ile analiz edileceği ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır. Diğer bir ifade ile hangi araştırma sorusu için hangi istatistik teknik kullanılacaktır. 1 paragraf yeterlidir.

Süre

Araştırma süreçlerinin hangi sürelerde tamamlanacağı bir zaman çizelgesi formatında sunulur. Araştırmanın zaman planlaması burada tartışılır.

Kaynakça (EK 3)

Araştırma önerisi raporunda atıfta bulunulmuş olan tüm kaynaklar alfabetik bir sıra ile sunulur.

Ek 1: KAPAK SAYFASI ÖRNEĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

ÇANKIRI İLİ RESMİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İŞE KARŞI TUTUMLARI

Hazırlayan: LEYLA BATTALCI

  HAMİT BAYRAK

NİCELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİ ÖDEVİ

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZDEMİR

Kasım-2011

Çankırı

Ek 2: KAPAK SAYFASI ÖRNEĞİ

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

I. BÖLÜM   

GİRİŞ............................................................................................................................ 1

  Araştırmanın Amacı................................................................................................ 6

  Araştırmanın Önemi................................................................................................ 7

  Araştırmanın Sayıltıları............................................................................................. 8

  Araştırmanın Sınırlılıkları.......................................................................................... 8

  Tanımlar................................................................................................................. 9

II. BÖLÜM

YÖNTEM..................................................................................................................... 10

  Araştırmanın Modeli............................................................................................... 10

  Evren/Örneklem..................................................................................................... 10

  Veri Toplama Aracı................................................................................................ 11

   Verilerin Analizi...................................................................................................... 12

  Süre....................................................................................................................... 12

  Kaynakça............................................................................................................... 13

Ek 3: ATIF YAPMA KURALLARI

  1. KİTAPLAR

A-METİN İÇİNDE: Yazarın soyadı, kitabın basım yılı ve sayfa numarası verilir.

Tek yazarlı kitaplar için örnek: ……………(Balcı, 2007:27).

İki yazarlı kitaplar için örnek: ……………..(Balcı ve Özdemir, 2008:412).

Üç ve daha çok yazarlı kitaplar için örnek: ……..(Balcı ve diğ., 2001: 85).

B-KAYNAKÇADA: Yazarın soyadı, ilk isminin birinci harfi, eser yılı, eser adı, basımın yapıldığı il, yayıncı kuruşlun adı.

Tek yazarlı kitaplar için örnek:

Balcı, A. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegema Yayıncılık

İki yazarlı kitaplar için örnek:

Balcı, A. ve Özdemir, M. (2008). Örgüt Mecazları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık

II. MAKALELER

A- METİN İÇİNDE: Yazarın soyadı, kitabın basım yılı ve sayfa numarası verilir.

Tek yazarlı kitaplar için örnek: ……………(Balcı, 2007:27).

İki yazarlı kitaplar için örnek: ……………..(Balcı ve Özdemir, 2008:412).

Üç ve daha çok yazarlı kitaplar için örnek: ……..(Balcı ve diğ., 2001: 85).

B- KAYNAKÇADA: Yazarın soyadı, isminin ilk harfi, eser yılı, makalenin tam adı, derginin adı, cilt (italik), sayı ve sayfa numaraları.

Örnek:

Özdemir M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1),323-343. 

II. INTERNET KAYNAKLARI

Eser adı, internet sayfasına erişim adresi, sayfaya erişim tarihi.

Örnek

Google, http://www.google.com.tr/ Erişim Tarihi:18.10.2011

   [1] Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Murat Özdemir, Eğitim Bilimleri Bölümü